Kişisel Verilerin Korunması ve
Gizlilik Politikası

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI


1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (“1000 Yatırımlar” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken herhangi bir şekilde temas ettiğimiz tüm gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan gerekliliklerin eksiksiz olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası (“Politika”), kişisel verilerin Şirket tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanması süreçleri ve prensipleri hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İşbu Politika’da, Şirket tarafından veri sahiplerine ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin esaslara KVKK’da yer alan düzenleme sırasına uygun olarak yer verilmiş olup, bu açıklamalar Şirket çalışanlarımızı, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve Şirket ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri kapsamaktadır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 

A. TANIMLAR 
Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı, 
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER
Şirket, kişisel verileri KVKK ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. Bu çerçevede, Şirket tarafından kişisel veriler işlenirken KVKK’da yer alan aşağıdaki ilkelere uyum sağlanmaktadır. 
Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Bu ilke uyarınca, Şirket ‘in veri işleme süreçleri başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve KVKK olmak üzere ilgili tüm mevzuat ile dürüstlük kuralının gerektirdiği sınırlar içinde yürütülmektedir. 
Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel duruma uygun olması için gerekli tedbirler alınmakta ve işlenmekte olan verilerin gerçek durumu yansıtmasını sağlamak amacıyla bilgilendirmelerde bulunarak veri sahiplerine gerekli imkânlar tanınmaktadır. 
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Şirket yalnızca açık ve kesin olarak belirlenen meşru amaçlarla kişisel veri işlemekte olup, bu amaçlar dışında veri işleme faaliyetinde bulunmamaktadır. Bu kapsamda Şirket yalnızca veri sahipleriyle kurulan ilişki ile bağlantılı olarak ve gerekli olması halinde kişisel veri işlemektedir. 
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Şirket tarafından veriler, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak, veri kategorilerine göre belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili ve ölçülü olarak işlenmekte olup, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır. 
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Şirket tarafından işlenen kişisel veriler, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda Şirket, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uymakta; böyle bir süre yoksa verileri, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. 

C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI 
 Şirket tarafından kişisel veriler aşağıda belirtilen koşullara uygun olarak işlenmektedir:  KVKK'da sayılan istisnalar dışında, Şirket ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir. KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
- Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
- Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 
 Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK’ya dayanak teşkil eden Avrupa Birliği düzenlemelerine paralel olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin Şirket ng tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. 

D. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 
 Şirket tarafından elde edilen kişisel veriler, aşağıda açıklanan kapsamlar dâhilinde işlenebilecektir:  
- İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
- Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
- Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması 
- Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
- İştiraklerle Olan İlişkilerin Yönetimi ve Denetimi
- İş Ortakları ve Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
- Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası
- Performans ve Çalışan Memnuniyeti Yönetimi
- Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
- İşe Giriş ve Özlük Süreçlerinin Planlanması
- İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
- Stajyer ve Öğrenci Temini, Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
- Finans ve Muhasebe İşlerinin Takibi
- Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
- İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
- Sözleşme Süreçlerinin ve Hukuki Taleplerin Takibi
- Çalışanların Bilgi Sistemlerine Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 Yukarıda belirtilen kategoriler bilgilendirme amaçlı listelenmiş olup, Şirket’in gelecekteki ticari ve işletmesel faaliyetlerini yürütebilmesi için başka amaçlar kapsamında da kişisel veri işlenmesi söz konusu olabilecektir. Bu gibi durumlarda Şirket tarafından periyodik aralıklarla işbu Politika’da yer alan kategoriler güncellenecektir. 

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 
 Elde edilen kişisel veriler, Şirket’in ticari faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında, Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. İlgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin daha uzun süre saklanmasına cevaz verilen veya saklanması zorunlu tutulan haller müstesna olmak kaydıyla, kişisel verilerin işlenme amaçlarının sona ermesi durumunda, Şirket tarafından işbu Politika’ya uygun olarak hazırlanan. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde re’sen yahut ekte bulunan veri sahibi başvuru formu aracılığıyla veri sahiplerinin talebi üzerine veriler silinecek, yok edilecek yahut anonimleştirilecektir. Kişisel verilerin çeşitli yöntemler vasıtasıyla yok edilmesi durumunda, bu veriler tekrar hiçbir şekilde kullanılamayacak ve geri getirilemeyecek şekilde imha edilecektir.  Ancak veri sorumlusunun meşru menfaatinin bulunduğu durumlarda, işlenme amacının ve ilgili kanunlarda belirtilen sürelerin de sona ermesine rağmen veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla kişisel veriler, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen genel zamanaşımı süresinin (on yıl) sona ermesine kadar saklanabilecektir. Bahsi geçen zamanaşımı süresinin sona ermesinin ardından kişisel veriler, yukarıda belirtilen prosedüre göre silinecek, yok edilecek yahut anonim hale getirilecektir. 

F. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDEKİ KİŞİLERE AKTARILMASI 
 Şirket, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, KVKK’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, Şirket tarafından veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, KVKK’da öngörülen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir: 
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, 
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 
- Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, 
- Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

G. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI 
 Kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin olarak, KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda veri sahibinin açık rızası aranmaktadır. Ancak, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil, kişisel verilerin veri sahibin açık rızası olmaksızın işlenmesine izin verilen şartların varlığı halinde, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede, yeterli korumanın bulunması kaydıyla veri sahibinin açık rızası aranmaksızın da Şirket tarafından kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Aktarım yapılacak olan ülkenin, Kurul tarafından belirlenecek olan yeterli korumanın bulunduğu ülkeler arasında yer almaması durumunda, Şirket ve ilgili ülkedeki veri sorumlusu/veri işleyen tarafından yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt edilecektir.  Kişisel verilerinizin paylaşıldığı/paylaşılabileceği kişi gruplarına, işbu Politika’nın 2 no’lu ekinde yer alan kişisel verilerin paylaşıldığı kişi grupları listesi’den ulaşabilirsiniz. Söz konusu liste bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, herhangi bir değişikliğin meydana gelmesi halinde Şirket tarafından güncellenecektir. 

H. ŞİRKET’İN AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
 KVKK’nın 10. maddesi kapsamında, veri sahiplerinin, kişisel verilerin elde edilmesinden önce yahut en geç elde edilmesi sırasında aydınlatılması gerekmektedir. Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde veri sahiplerine iletilmesi gereken bilgiler şunlardır: 
- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
- İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 
- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 
- KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklar. 
Şirket, kişisel verilerin işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Bu amaçla, süreç ve veri sahibi kategorisi bazında, aydınlatma beyanları hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. 
Öte yandan, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, aşağıdaki hallerde Şirket‘in aydınlatma yükümlülüğü bulunmayacaktır: 
- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 
- Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 
- Şirket, kişisel verilerin veri sahibinden elde edilmediği durumlarda kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde, kişisel veriler veri sahibi ile iletişim amacıyla kullanılıyorsa en geç veri sahibiyle ilk iletişim kurulduğunda, kişisel verilerin aktarılacak olması durumunda ise en geç kişisel verilerin aktarılacağı esnada aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. 

I. VERİ SAHIİBİNİN HAKLARI 
 Şirket  tarafından işbu Politika’da yer alan esaslara uygun olarak işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK’nın 11. maddesinde veri sahipleri için tanınan hakların kullandırılması konusunda gerekli önlemler alınmıştır. Bahse konu haklar şunlardır: 
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b)  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d)  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e)  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini  isteme,
f)  Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini  veya yok edilmesini isteme,
g)  Yukarıdaki (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h)  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i)  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde  zararın giderilmesini talep etme. 
 Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarını, işbu Politika’nın 1 no’lu ekinde bulunan veri sahibi başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasını, ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle, Şirket  Genel Müdürlük adresine, iadeli taahhütlü posta yolu ile ileterek kullanabilirler. Formun doldurulması ve Şirket’e gönderilmesi hakkında detaylı bilgiler, 1 no’lu ekte bulunan başvuru formunda yer almaktadır. Şirket, ilgili başvurulara yönelik cevabı fiziken yahut elektronik olarak ilgili veri sahibine ulaştıracaktır.  Şirket, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket  tarafından Kurulca belirlenen tarifedeki ücret ilgililerden alınacaktır. Ayrıca, veri sahiplerinin taleplerinin sonuçlandırılması sürecinde, Şirket  tarafından başvuruculardan ek bilgi veyahut belge talep edilebilecektir.  Öte yandan, KVKK’nın 28(2). maddesi çerçevesinde, zararın giderilmesi hakkı hariç olmak üzere, KVKK’nın 11. maddesinde sayılan yukarıdaki haklar aşağıdaki durumlarda kullanılamayacaktır: 
- Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, 
- Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi, 
- Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması, 
- Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması. 

J. VERİ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER 
 Şirket, KVKK’nın 12(1). Maddesi kapsamında kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.  Şirket ’ın bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:  Şirket  idari tedbirler kapsamında; 
- Şirket içinde “gerekli olmadıkça kişisel veriler ile bağlantılı tüm işlemler yasaktır.” prensibinin uygulanması için gerekli teknik önlemleri alır. Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişimi iş tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırır. Erişimin sınırlandırılmasında verinin özel nitelikli olup olmadığı ve önem derecesi de dikkate alınır. 
- İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmemesi için gerekli teknik tedbirleri alır, ilgili kişisel verilerin elde edilmesi hâlinde ise, bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir. 
- Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin çerçeve sözleşme imzalar yahut mevcut sözleşmesine eklenen hükümler ile veri güvenliğini sağlar. 
- Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgili ve deneyimli personel istihdam eder ve personeline kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri güvenliği kapsamında gerekli güncel eğitimleri verir. 
- Kendi tüzel kişiliği nezdinde Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar ve yaptırır. Denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetlerini giderir ve bu hususta, kişisel verilerin özel nitelikli veri olup olmadığı, mahiyeti gereği hangi derecede gizlilik seviyesi gerektirdiği ve güvenlik ihlali halinde ilgili kişi bakımından ortaya çıkabilecek zararın niteliğini ve niceliğini de dikkate alır. 
- İşlenen kişisel verilerin güncelliğini düzenli aralıklarla kontrol eder, ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri ise saklama ve imha politikası kapsamında güvenli bir şekilde imha eder. 
 Şirket  teknik tedbirler kapsamında; 
- Kişisel veri güvenliğinin takibi amacı ile kurulan sistemler kapsamında gerekli iç kontrolleri yapar ve kötü amaçlı yazılımlara karşı kişisel veri güvenliğini sağlamak için veri yedekleme stratejilerini geliştirir. 
- Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür. 
- Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veyahut gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar. Siber güvenliğin (ağ güvenliği, uygulama güvenliği, anti-virüs sistemleri de dâhil olmak üzere) sağlanması için gerekli yazılımların mevcut ve güncel olmasını sağlar. 
- Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alarak sistem zafiyetlerinin kontrolünü sağlar. 
- Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar. 
- Kişisel verilerin yok edilmesi geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanır. 
- Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veyahut kriptografik yöntemler ile korunur. Fiziksel ortamlarda saklanan kişisel veriler için ise gerekli fiziksel güvenlik önlemleri alır ve giriş-çıkış kayıtları düzenler. 

K. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER AÇISINDAN 
 Veri sahipleri açısından korunmasının çeşitli sebeplerle daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde ise Şirket  tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartıyla bu tür veriler, veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın işlenmemektedir. Ancak, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın da işlenebilmektedir. Bununla beraber, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler ise yeterli önlemlerin alınması şartıyla, aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde ve sır saklama yükümlülüğü altındaki kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rıza alınmaksızın işlenebilecektir: 
- Kamu sağlığının korunması, 
- Koruyucu hekimlik, 
- Tıbbî teşhis, 
- Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
- Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi. 
- Anılan amaçlar dâhilinde ve yeterli önlemlerin alınması şartıyla özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü kişilere aktarılabilmesi de mümkün olacaktır. 
 İşbu Politika’da kişisel verilere ilişkin olarak öngörülen idari ve teknik tedbirlere ek olarak, özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlarda; 
 a)  Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmakta, 
 b)  Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeler sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmakta, 
c)  Verilere bir yazılım aracılığı ile erişildiği durumlarda bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmakta,
d)  Verilere uzaktan erişim gerektiği durumlarda en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlanmaktadır. 
 Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlarda ise; 
 a)  Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmakta,
b)  Bu ortamların fiziksel güvenliğin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 
 Özel nitelikli kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılacaksa; 
a)  Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta 
adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılmakta, 
b)  Taşınabilir bellek, CD, DVD, gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmakta, 
c)  Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa veri aktarımı sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle gerçekleştirilmekte, 
d)  Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmektedir. 

2. DİĞER HUSUSLAR 
- KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır. 
- İşbu Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.